Jak obliczyć wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

AKTUALNOŚCI

Co z opłatami nieściągniętymi w 2018r.?

Pierwotna wersja ustawy z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne, nałożyła na gminy obowiązek naliczenia, ściągnięcia oraz przekazania Wodom Polskim, opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Obowiązek ten gmina winna zrealizować na podstawie wszelkich dostępnych materiałów źródłowych, które mogą potwierdzić lub wykluczyć fakt objęcia opłatami danej nieruchomości. Ze względu na problemy ze ściągalnością przedmiotowych opłat, a w zasadzie problemy z weryfikacją danych przez gminy, ustawodawca zmienił przepis i w dniu 20 lipca 2018 nowelizując ustawę Prawo wodne (Dz.U. z dn. 05.09.2018r. poz. 1722) dopuścił również możliwość naliczania opłat na podstawie stosownych oświadczeń podmiotów zobowiązanych. Zobowiązał jednocześnie wszystkie podmioty do składania stosownych oświadczeń w terminie 30 dni od zakończenia kolejnego kwartału, ale jednocześnie nie zwolnił gmin z obowiązku naliczania opłat w przypadku niezłożenia oświadczeń. Reasumując, jeżeli gmina nie otrzyma oświadczeń od podmiotów zobowiązanych, to nadal ma obowiązek naliczenia opłaty na podstawie innych dostępnych materiałów źródłowych. Ponadto obowiązek wniesienia opłat nie uległ przedawnieniu, więc w przypadku braku naliczenia takowych za rok 2018, należy je uzupełnić biorąc pod uwagę fakt, czy w danym okresie nieruchomość spełniała wszystkie przesłanki do naliczenia opłaty.


Przygotowaliśmy wzór oświadczenia dotyczącego retencji terenowej, wraz z naszą interpretacją zapisów

Wzór oświadczenia do pobrania: Oświadczenie_gmina_retencja_KLASTER.pdf   Oświadczenie_gmina_retencja_KLASTER.docx


Jak obliczyć wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, po nowelizacji ustawy Prawo wodne 

Czytaj więcej: Jak obliczyć wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej


Jest nowelizacja ustawy Prawo wodne, czy wyjaśni wątpliwości?

Czytaj więcej: Nowelizacja prawa wodnego z 20 lipca 2018 r. DzU z 5 września 2018 r., poz. 1722


Jak pozyskać dane  Ewidencji Gruntów i Budynków na potrzeby realizacji zadania publicznego?

Czytaj więcej: DPN-VI_4230_3_2018_KK_1_stanowiskoMIiR


 

CO SIĘ ZMIENIŁO

Od początku tego roku obowiązują nowe przepisy ustaw Prawo wodne, które diametralnie zmieniły zasady gospodarowania zasobami wodnymi oraz organizacje jednostek zajmujących się tą dziedziną. Pomimo, że ustawa obowiązuje już prawie rok, nie zostały wypracowane jednoznaczne interpretacje niektórych zapisów. W naszych codziennych kontaktach, bardzo często pytacie Państwo o kwestię wymagań nałożonych na gminy przez wspomnianą ustawę. Najwięcej dylematów wywołuje temat naliczania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Zadanie to wymaga pozyskania szeregu danych, zarówno ze źródeł własnych gminy jak i zewnętrznych, ponadto często ze względu na nieaktualne dane wymagane są  bezpośrednie pomiary terenowe. Dlatego też wychodząc naprzeciw Państwa zapotrzebowaniu opracowaliśmy aplikację, która wspomaga proces obliczania opłaty i wydawania informacji o jej wysokości, począwszy od analizy danych zawartych w EGIB, poprzez dobór wysokości stawek aż po wygenerowanie gotowej informacji. Ponadto służymy pomocą w pozyskiwaniu danych niezbędnych do wyliczenia wysokości opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Analizując ścieżkę postępowania w przypadku tejże opłaty oraz zawiłość przepisów, gminy są narażone na częste reklamacje, co z kolei zabiera czas i dezorganizuje pracę. Dlatego też informacja o wysokości opłaty powinna być przygotowana rzetelnie i przejrzyście, żeby sposób obliczenia kwoty nie budziły wątpliwości płatników, należy zadbać o źródła pozyskania danych, wskazać je i szczegółowo opisać

Do pobrania

 

NASZE ROZWIĄZANIE

Nasza aplikacja działa w modelu SaaS,  dostarczana jest jako usługa w chmurze gdzie dostęp to oprogramowania jak i bazy danych realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową. Takie rozwiązanie zapewnia stały dostęp do aktualnej aplikacji oraz danych, co w przypadku zapowiedzi zmian ustawy Prawo wodne jest bardzo istotne, ponadto użytkownik lub administrator nie muszą dbać o ochronę czy archiwizowanie danych, gdyż te funkcje zapewnia dostawca chmury . Automatycznie, bez udziału użytkownika pobierane są i aktualizowane dane o wysokości stawek jednostkowych za m2 powierzchni wyłączonej, czy też wielkości opadów atmosferycznych, niezbędnych do wyliczenia odpływu rocznego i dobrania odpowiedniej stawki jednostkowej (w przypadku zbiorników retencyjnych). Dla użytkownika nie istnieją kwestie utrzymania technicznego i serwisu, wystarczy komputer z przeglądarką internetowa i dostęp do internetu. Dowolna liczba użytkowników dla danej jednostki pozwala na rozdysponowanie obowiązku korygowania danych mających wpływ na wysokość opłaty zależnie od właściwości wydziałów. Ponadto ze względu na przetwarzanie danych wrażliwych, jako dostawca usługi zapewniamy wszelkie zabezpieczenia wymagane nowymi przepisami RODO.

Już po zarejestrowaniu się w naszym systemie otrzymują Państwo informację o potencjale Waszej gminy tzn. ilości nieruchomości, których dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, jest to informacja szacunkowa ale już pozwala podjąć decyzję czy będzie potrzebne specjalistyczne narzędzie, czy też do wyliczenia opłat wystarczy  zwykły arkusz kalkulacyjny.

Mając świadomości, że zaledwie 10% pozyskanych kwot wpłynie do budżetu gminy, jesteśmy w stanie przygotować bardzo atrakcyjną ofertę, uwzględniającą Państwa możliwości i zapotrzebowanie. Zapraszamy do współpracy!!!

Do pobrania

 

O NAS

Firma Klaster powstała w 2010 roku. Swoją działalność opieramy na szeroko pojętych pomiarach otaczającej nas przestrzeni, których wyniki zasilają systemy informacji przestrzennej jednostek samorządowych. Od początku swojej działalności współpracujemy z gminami i miastami, dostarczając im nie tylko dane z pomiarów, ale również swoja wiedzę i doświadczenie. Naszą dewizą jest dostarczenie usług przede wszystkim użytecznych, które mają bezpośredni wpływ na rozwój polskich gmin. Zawsze w ślad za przekazanym materiałem z pomiarów, doradzamy w jaki sposób może on zostać wykorzystany w codziennej pracy. Nasi klienci zawsze mogą liczyć na naszą pomoc i radę w trudnych sprawach związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych przestrzennych . Oprócz własnej wyspecjalizowanej kadry, szeroki dostęp do wiedzy realizujemy organizując współpracę w ramach grup roboczych złożonych ze specjalistów różnych dziedzin m.in. informatyka, projektowanie, budownictwo, szacownie nieruchomości, szkolenia itp.

[

KONTAKT

ul. Dąbrowiecka 6B/1
03-932 Warszawa
tel. 790 722 114
tel. 663 722 113
e-mail: biuro@klaster.pro

DANE REJESTROWE

KLASTER Robert Mielczarek
Dzierawy 61a
62-600 Koło
NIP: 666-128-06-14
REGON: 310310427