Pierwotna wersja ustawy z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne, nałożyła na gminy obowiązek naliczenia, ściągnięcia oraz przekazania Wodom Polskim, opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Obowiązek ten gmina winna zrealizować na podstawie wszelkich dostępnych materiałów źródłowych, które mogą potwierdzić lub wykluczyć fakt objęcia opłatami danej nieruchomości. Ze względu na problemy ze ściągalnością przedmiotowych opłat, a w zasadzie problemy z weryfikacją danych przez gminy, ustawodawca zmienił przepis i w dniu 20 lipca 2018 nowelizując ustawę Prawo wodne (Dz.U. z dn. 05.09.2018r. poz. 1722) dopuścił również możliwość naliczania opłat na podstawie stosownych oświadczeń podmiotów zobowiązanych. Zobowiązał jednocześnie wszystkie podmioty do składania stosownych oświadczeń w terminie 30 dni od zakończenia kolejnego kwartału, ale jednocześnie nie zwolnił gmin z obowiązku naliczania opłat w przypadku niezłożenia oświadczeń. Reasumując, jeżeli gmina nie otrzyma oświadczeń od podmiotów zobowiązanych, to nadal ma obowiązek naliczenia opłaty na podstawie innych dostępnych materiałów źródłowych. Ponadto obowiązek wniesienia opłat nie uległ przedawnieniu, więc w przypadku braku naliczenia takowych za rok 2018, należy je uzupełnić biorąc pod uwagę fakt, czy w danym okresie nieruchomość spełniała wszystkie przesłanki do naliczenia opłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *